سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه آراء عمل منافی عفت

   رای صادره و اسامی اختیاری است  تعلق به کسی ندارد

 

شماره دادنامه : 76899 شماره پرونده: 70305 تاریخ: 20/1/1391


((فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا))

شعبه  دادگاه عمومی جز ایی دادگستری شهرستان لرگان

         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکات : خانم فریبده امیدی  فرزند امیر  ساکن لردگان جنب بانک سپه

متهم : سامان اردشیری     فرزند عسگر  به آدرس چهارراه  دادگستری جنب بانک سپه

اتهام : ورود به عنف ؛عمل منافی عفت

در تاریخ 27/6/1390 دایــره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان   به دادگستری همان مــحل گزارش می دهد که شخصی بنام سامان اردشیری     فرزند عسگر  35 ساله مجرد اهل و ساکن لردگان چهارراه دادگستری جنب بانک سپه به دفتر نمایندگی پاسارگاد مراجعه نموده است  و اقدام به هتک حرمت  و حمله به شاکیه جهت اعمال منافی عفت می نماید که بوسیله مقاومت شاکیه و تماس با فوریت های پلیسی متهم دستگیر و به مرکز دایر مفاسد اجتماعی شهرستان انتقال داده می شود تحقیقات به عمل آمده  توسط اداره آگاهی اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی از متهم چنین اظهار می دارد  موارد اتهامی تهمت محسوب می گردد اولا"  ورود اینجانب به محل کار شاکیه نمی تواند موید موضوع ورود به عنف باشد از طرفی باز بودن درب های دفتر نیز خود موید حضور اشخاص برای امورات اداری و بعضا" در راستای خدمات احتماعی است ثانیا" اقدامی در راستای منافی عفت وجودنداشته و گزارش پزشکی نیز موید همین مطلب می باشد . بنده به هیچ وجه ممکن با زور وارد حریم شاکیه نشده بلکه نتیجه اقدام اینجانب ؛ ناشی از ضرب و شتم شاکیه به منظور دفاع بوجود نیامده و یادر گزارش پزشک قانونی اشاره نشده است و نوع برخورد وپوشش ایشان نیز مبنی بر رفتار شاکیه در حال حاضر نیز می تواند برای دادگاه موثر باشد و تلفن های صورت گرفته خود دلیلی بر سابقه همکاری اینجانب دارد دادگاه پس از استعلام از اداره مخابرات وبا در نظر گرفتن پیام های ردو بدل شده به شماره تلفن های 091220205 مربوط به متهم و شماره90346547890 مربوط به شاکیه دلالت بر همکاری دارد و موضوع ورود به عنف به زور بمنظور تجاوز به شاکیه راوارد ندانسته و در این خصوص حکم بر برائت متهم صادر می نماید در خصوص عمل منافی عفت( زنا )   مستلزم چهار بار اقرار صریح و یا شهادت چهار مرد عادل می باشد که به لحاظ انکار شاکی از عمل منافی عفت صرفنظر از گذشت شکات و عدم تحقق و کفایت ادله برای اثبات عمل زنا ( چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل )   به استناد ماده 177 قانون ایین دادرسی کیفری به لحاظ مکره بودن در انجام عمل زنا تبرئه می نماید به طور ادلی رابطه های غیر شرعی مادون     آن ها نیز ارتباط نامشروع به حساب نمی آید.دادگاه ار تکاب جرم انتسابی از سوی  نامبردگان را محرر ز ندانسته و مستندأ به ماده 37قانون اساسی  تبرئه می نماید رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان  می باشد.

                      

رئیس شعبه دادگاه  عمومی جزایی شهرستان اردگان